تبلیغات
عشـــــــــــــــــق - دوستت دارم

عشـــــــــــــــــق


عضی وقتا تو دعوا فقط باید نگاه کنی

 سکوت کنی!

فحشاشو بده و بهونه هاشو به جون بخری!

تموم که شد بغلش کنی و آروم،

در گوشش بگی با من نجنگ،من دوست دارم...