تبلیغات
عشـــــــــــــــــق - ناراحت خودم نیستم

عشـــــــــــــــــق


آهـــای پســــــــر ...! میدانـــی بـــا مـــــن چـــــه کــــردی ...؟

! تــــــــو مــــــــرا کشتــــی ...

 بـــــرای خـــــودم ناراحـــــت نیستـــــم ... بـــــرای دختـــــرت نگرانـــــم ...!

 نکنـــــد " تقـــــاص آه مـــــرا " او پـــــس بدهـــــد .....!

برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید