تبلیغات
عشـــــــــــــــــق - چطور باید می بودم؟

عشـــــــــــــــــق


دلم تنگ همان كسیاست كه نه  در خاطرش جایی دارم...

دلم تنگ همان کسی است که دیگر حتی

جواب سلامم را هم نمی دهد

دلم تنگ همان کسی است که وَقتی

از کنارش میگذرم دیگر به من نگاهی نمیکند

دلم تنگ است...تنگ

نمیدانم دیگر چطور باید میبودم که نبودم